ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Společnost AQUA PROGRESS, s.r.o., se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27687325, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 28714 (dále též „My“), jako správce osobních údajů,

 

Vás jako uživatele (návštěvníka) webových stránek www.aquaprogress.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 

 1. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 2. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 3. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 

 1. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@aquaprogress.cz.

 

 

Zpracování osobních údajů dětí

 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, osobně, písemně či telefonicky můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě nebo údajů Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

 1. Vaše jméno a příjmení,

 

 1. obchodní firma,

 2. Vaše adresa nebo sídlo společnosti,

 3. Vaše datum narození,

 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 5. Vaše telefonní číslo nebo

 6. Vaše e-mailová adresa.

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 

 

Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, sepsali s Vámi kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nebo pro účely plnění našich povinností vyplývajících z uzavřených kupních smluv a smluv o dílo.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@aquaprogress.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 

 1. externí účetní;

 2. externí advokátní kanceláři;

 3. zpracovatelům, kteří jsou našimi obchodními partnery - zástupci;

 4. společnosti zajišťující servis dle podepsané smlouvy o dílo s Vámi.

 

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 2. právo na opravu;

 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 4. právo na omezení zpracování údajů;

 5. právo na nepřenositelnost;

 

 1. právo vznést námitku proti zpracování; a

 2. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese office@aquaprogress.cz.

 

 

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Toto jsme povinni zajistit.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro

 

účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iv) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (v) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.