Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky  
Článek I
Způsob úhrady kupní ceny zařízení
Kupní cenu lze hradit následujícími způsoby:
a) V hotovosti zprostředkovateli, ten vystaví kupujícímu doklad o platbě.
b) V hotovosti technikovi při montáži, ten vystaví kupujícímu doklad o platbě.
c) Kupující hradí dohodnutou zálohu zprostředkovateli, ten
vystaví doklad o platbě. Doplatek kupní ceny bude uhrazen v hotovosti technikovi v den montáže. Technik vystaví kupujícímu doklad o úhradě zbylé částky.
d) Kupující hradí dohodnutou zálohu zprostředkovateli, ten mu vystaví doklad o platbě. Doplatek kupní ceny bude uhrazen bankovním převodem na účet společnosti AQUA PROGRESS, s.r.o., číslo účtu 1024044133/5500 do dohodnutého termínu montáže.
e) Kupující hradí zálohovou fakturu v 100% výši do dohodnutého termínu montáže. Kupujícímu je následně vystaven daňový doklad.
f) Kupující hradí zálohovou fakturu v dohodnuté výši do dohodnutého termínu montáže, zbývající část kupní ceny hradí v termínu splatnosti vystaveného daňového dokladu.
g) V případě splátkového prodeje uhradí kupující případnou akontaci zprostředkovateli, ten vystaví kupujícímu odklad o platbě.
h) V případě splátkového prodeje uhradí kupující případnou akontaci převodem na účet AQUA PROGRESS, s.r.o., číslo účtu 1024044133/5500 do dohodnutého termínu montáže.
i) V případě splátkového prodeje uhradí kupující případnou
akontaci technikovi v den montáže, ten vystaví kupujícímu doklad o platbě.

Článek II Den úhrady
a) Dnem úhrady se rozumí den:
1. platby v hotovosti,
2. připsání platby na účet prodávajícího.
b) Při platbách na účet prodávajícího je kupující povinen uvádět číslo kupní smlouvy jako variabilní symbol.
c) Kupující se zavazuje k placení ve lhůtách stanovených
v kupní smlouvě a Všeobecných smluvních podmínkách.

Článek III
Dodání a uvedení do provozu
a) Prodávající je povinen nejpozději do 20-ti pracovních dnů
od obdržení platby na svůj účet a po upřesnění termínu
s kupujícím, uvést předmět koupě do provozu.
b) V případě nestandardních zakázek (dodávek na základě individuální cenové nabídky) je termín dodání 1 měsíc od potvrzení objednávky a uhrazení zálohy ve výši 50%
kupní ceny.
c) Kupující je povinen poskytnout nezbytnou součinnost prodávajícímu či technikovi v průběhu montáže.

Článek IV
Práva z vadného plnění a záruka
a) Na součásti podléhající běžnému opotřebení v souvislosti
s funkcí zařízení se vztahuje dvouletá záruční doba.
b) Na zářivku UV lampy se vztahuje záruka, jejíž délku udává výrobce konkrétního typu UV lampy.
c) Na filtrační vložky se poskytuje záruka v délce intervalu servisní výměny. Filtrační vložky je nutné měnit v servisních intervalech ne delších než 10 měsíců.
d) V případě, že zákazník nepřistoupí ve stanovené lhůtě
k pravidelné servisní výměně společností AQUA PROGRESS, s.r.o. nebo bude-li zasahovat do zařízení samovolně, nebudou případné reklamace akceptovány a dojde ke ztrátě záruky.

Článek V Odstoupení od smlouvy
a) Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu
s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů.
b) Ostatní podmínky pro odstoupení vyplývají z „Poučení o právu na odstoupení od smlouvy“ a z „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“, které byly kupujícímu předány prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy, tvoří přílohu kupní smlouvy a kupující se s nimi seznámil. Převzetí těchto dokumentů kupující stvrzuje podpisem kupní smlouvy.

Článek VI
Řešení sporů
a) Dojde-li mezi stranami ke vzniku spotřebitelského sporu
z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující v souladu se zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu.
b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Článek VII
Nebezpečí škody
a) Převzetím předmětu koupě přechází na kupujícího
nebezpečí škody na věcech.
b) Předmět koupě vyžaduje odbornou montáž. Do příjezdu technika nesmí kupující svévolně porušit obal zboží.


Článek VIII
Závěrečná ustanovení
a) Ke změně kupní smlouvy nebo Všeobecných smluvních
podmínek může dojít pouze písemnou dohodou stran.
b) Písemnosti budou doručovány na kontaktní adresy uvedené v kupní smlouvě. Písemnost se považuje za doručenou i dnem, kdy ji strana odmítla na kontaktní adrese převzít, nebo dnem, kdy se písemnost vrátila jako nedoručitelná.
c) Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní adresu změnit.
Změna je účinná dnem doručení oznámení o změně druhé straně.
d) Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje uvedené v kupní smlouvě pro účely právního vztahu založeného konkrétní kupní smlouvou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to i v případě, že nedojde k realizaci
kupní smlouvy.
e) Pokud by kterékoliv i dílčí ustanovení těchto podmínek bylo neplatným či neproveditelným, nebo se jím stalo, nebude tím dotčena platnost podmínek jako celku.

Dojde-li mezi námi a Vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jakožto spotřebitel v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k zákonem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.